Cerkiew w Posadzie Rybotyckiej

Informacje

  • Kategoria: Digitalizacja architektury
  • Opis zadania: zadanie w ramach konkursów MKiDN
  • Wykonanie: 2011

Cerkiew wzniesiona na wzgórzu ponad doliną rzeki Wiar, w okresie pomiędzy poł. XIV a poł. XV w., trójdzielna, murowana z dzikiego kamienia na zaprawie wapiennej, opięta uskokowymi szkarpami, ze schodkowym szczytem w elewacji wschodniej.

W 2010 roku cerkiew stała się własnością Greckokatolickiej Parafii Archikatedralnej w Przemyślu, która w porozumieniu z Polskim Bractwem Kawalerów Gutenberga w Warszawie skutecznie aplikowała w Narodowym Instytucie Audiowizualnym o dofinansowanie pełnej inwentaryzacji (digitalizacji) malowideł ściennych i gmerków.


W 2011 r. pięcioosobowy zespół Pro Tempus przeprowadził cyfrową inwentaryzacją całego zespołu malarstwa ściennego oraz gmerków połączone z badaniami ikonograficznymi. Prace w cerkwi koordynował od strony merytorycznej Jarosław Giemza, prowadząc jednocześnie badania nad rozpoznaniem fresków. Wykonanych zostało blisko 1000 fotografii fragmentów ścian, na których stwierdzono jakąkolwiek obecność malowideł lub gmerków.

Zreprodukowano za pomocą sprzętu wysokiej rozdzielczości 100% powierzchni ścian i sklepień sanktuarium oraz nawy. W kruchcie łączna powierzchnia rejestracji wysokiej rozdzielczości objęła ok. 50% powierzchni ścian i sklepienia (odpowiednio do stanu zachowania tynków) oraz dodatkowo 100 % powierzchni przy stosowaniu fotografii o jakości dokumentacyjnej. W kaplicy górnej zarejestrowano 10 % powierzchni w wysokiej rozdzielczości oraz 100 % w jakości dokumentacyjnej. Równolegle prowadzono pomiary wnętrz cerkwi. W celu osiągnięcia wysokiej jakości rejestracji ściany zostały podzielone na fragmenty o wymiarach około 1 x 0,7 m i fragmentami fotografowane. W celu wyznaczenia granic wyznaczonych fragmentów oraz zachowania pionów i poziomów podczas fotografowania ściany oświetlone były znacznikami laserowymi. Zgranie znaczników laserowych ścian ze znacznikiem generowanym przez laser kamery pozwoliło na zachowanie charakteru ortofotografii dla większości reprodukcji. Po zakończeniu rejestracji w cerkwi, całość materiału fotograficznego poddano dalszej obróbce. Polegała ona na ujednoliceniu barwnym wykonanych reprodukcji, konwersji do standardowych formatów plików (*tiff, *jpg, *pdf) oraz wpisaniu metadanych w pliki fotograficzne. Etapem studyjnym było wykonanie panoram przedstawień oraz widoków całych ścian poprzez scalenie odrębnych reprodukcji mniejszych fragmentów ścian i sklepień.

Jednym z efektów tej pracy jest publikacja -

Giemza J.: Malowidła ścienne w cerkwi p.w. Świętego Onufrego w Posadzie Rybotyckiej w świetle badań i digitalizacji przeprowadzonych w listopadzie 2011 r.

/w/36epexehha i AOCIMKEHHA iCTOPUKO-KYNÚTyphoï спадщини у музейних зібраннях: історичні, мистецтвознавчі та музеологічні аспекти діяльності,
Вид.: Haliohajbhui myzet y Jlbobi im. Ahapes Illertaubkoro, lubis 2013, s. 506-512.


Poniżej linj do tej publikacji w wersji online

Designed by BootstrapMade | Updated by Pro Tempus